Hotline:

Van Samin BKS-04-27-KR AUTOMA Việt Nam

Van Samin BKS-04-27-KR AUTOMA Việt Nam

Van Samin Việt Nam, Samin Việt Nam, Samin Automa việt Nam, Van Automa Việt Nam, Nhà phân phối Samin Việt Nam

                                                                                  (Van tự động SAMIN Việt Nam)


AUTOMA AS200-500BF 500A 20" AD50-40HBF 40A 1-1/2" AD50-50HBF 50A 2" AD65-65HBF 65A 2-1/2"
AUTOMA AD65-80HBF 80A 3" AD65-100HBF 100A 4"AD80-125HBF 125A 5" AD80-150HBF 150A 6"
AUTOMA AD100-200HBF 200A 8" AD125-250HBF 250A 10" AD125-300HBF 300A 12" AD140-350HBF 350A 14"
AUTOMA AD160-400HBF 400A 16" AD160-450HBF 450A 18" AD50-15VF 15A 1/2" AD50-20VF 20A 3/4"
AUTOMA AD65-25VF 25A 1" AD65-40VF 40A 1-1/2" AD80-50VF 50A 2" AD80-65VF 65A 2-1/2"
AUTOMA AD100-80VF 80A 3" AD100-100VF 100A 4" AD125-125VF 125A 5" AD140-150VF 150A 6"
AUTOMA AD160-200VF 200A 8" AD200-250VF 250A 10" AD250-300VF 300A 12" AD50-15F 15A 1/2"

AUTOMA AD50-20F 20A 3/4" AD50-25F 25A 1"AD65-30F 30A 1-1/4" AD65-40F 40A 1-1/2"
AUTOMA AD65-50F 50A 2" AD80-65F 65A 2-1/2"AD80-80F 80A 3" AD100-100F 100A 4"
AUTOMA AD125-125F 125A 5" AD140-150F 150A 6"AD50-50BF 50A 2" AD50-65BF 65A 2-1/2"
AUTOMA AD65-80BF 80A 3" AD65-100BF 100A 4" AD80-125BF 125A 5" AD80-150BF 150A 6"
AUTOMA AD100-200BF 200A 8" AD100-250BF 250A 10" AD125-300BF 300A 12" AD140-350BF 350A 14"

SAMIN BKS-04-27

AUTOMA AD160-400BF 400A 16" AD40-0.5S 15A 1/2" AD40-0.75S 20A 3/4" AD50-1.0S 25A 1"
AUTOMA AD65-1.5S 40A 1-1/2" AD65-2.0S 50A 2" AD80-2.5S 65A 2-1/2" AD80-3.0S 80A 3"
AUTOMA AD100-4.0S 100A 4" AD50-15F 15A 1/2" AD50-20F 20A 3/4" AD50-25F 25A 1"
AUTOMA AD65-40F 40A 1-1/2" AD65-50F 50A 2" AD80-65F 65A 2-1/2" AD80-80F 80A 3"
AUTOMA AD100-100F 100A 4" AD125-125F 125A 5" AD140-150F 150A 6" AD160-200F 200A 8"

AUTOMA ADV-25A 25A 1" ADV-40A 40A 1-1/2" ADV-50A 50A 2" ADV-65A 65A 2-1/2"
AUTOMA ADV-80A 80A 3" ADV-100A 100A 4" ADV-125A 125A 5" ADV-150A 150A 6"
AUTOMA AGV-25A 25A 1" AGV-32A 32A 1-1/4" AGV-40A 40A 1-1/2" AGV-50A 50A 2"
AUTOMA AGV-65A 65A 2-1/2" AGV-80A 80A 3" ATBB50-25F ATBB65-40F ATBB65-50F
AUTOMA ATBB80-65F ATBB80-80F ATBB100-100F ATBB125-125F ATBB140-150F AGV-25Y 25A 1/2"
AUTOMA AGV-20Y 20A 3/4" AGV-25Y 25A 1" AGV-32Y 32A 1-1/4" AGV-40Y 40A 1-1/2"
AUTOMA AGY-50Y 50A 2" AKGV-50A 50A 2" AKGV-65A 65A 2-1/2" AKGV-80A 80A 3"

AUTOMA AKGV-100A 100A 4" AKGV-125A 125A 5" AKGV-150A 150A 6" AKGV-200A 200A 8"
AUTOMA AKGV-250A 250A 10" AKGV-300A 300A 12" AKGV-350A 350A 14" AKGV-400A 400A 16"
AUTOMA AKGV-450A 450A 18" AKGV-500A 500A 20" AD65-15F-2ST 15A 1/2" AD65-20F-2ST 20A 3/4"
AUTOMA AD65-25F-2ST 25A 1" AD65-32F-2ST 32A 1-1/4"AD65-40F-2ST 40A 1-1/2" AD65-50F-2ST 50A 2"
AUTOMA AD80-65F-2ST 65A 2-1/2" AD80-80F-2ST 80A 3" AD100-100F-ST 100A 4" AD65-40F-S/V-L/S-A/S
AUTOMA ADG050N ADG070N ADG102N ADG140N ALS10 ALS11 ALS12 ALS13 ALS114
AUTOMA ALS30 ALS31 ALS32 ALS33 ALS34 AS50-15F-S/V-A/S-S/C AD65-50F-S/V-L/S-A/S
AUTOMA AD50-20F-S/V-L/S-A/S AD80-65F-S/V-L/S-A/S AD80-80F-S/V-L/S-A/S AD100-100F-S/V-L/S-A/S
AUTOMA AD125-125F-S/V-L/S-A/S AD140-150F-S/V-L/S-A/S AD160-200F-S/V-L/S-A/S AD200-250F-S/V-L/S-A/S

AUTOMA AD250-300F-S/V-L/S-A/S AS50-15F-S/V-A/S-S/C AS50-20F-S/V-A/S-S/C AS65-25F-S/V-A/S-S/C
AUTOMA AS65-32F-S/V-A/S-S/C AS80-40-S/V-A/S-S/C AS80-50F-S/V-A/S-S/C AS80-65F-S/V-A/S-S/C
AUTOMA AS100-80F-S/V-A/S-S/C AS125-100F-S/V-A/S-S/C AS140-125F-S/V-A/S-S/C AS160-150F-S/V-A/S-S/C
AUTOMA AS200-200F-S/V-A/S-S/C AD40-8S3W-S/V-A/S-S/C ACV111R-25A-S10 AS50-15F-S/V-L/S-A/S-S/C-EX
AUTOMA ATM0350-CT-100F ATM0080-RPC-50F ACV131R-25A-S10 AS100-500F-S/V-L/S-A/S ACV121R-50A
AUTOMA ASR80-20F-S/V-L/S-A/S-EX AD50-50BF-L/S AD50-50BF-L/S ACV111R-80A ACV121R-15A
AUTOMA AS140-250BF-S/V-L/S-A/S-EX ACV121R-50A ASR90-50BF-S/V-L/S-A/S-M/H AD40-10S3-S/V
AUTOMA ACV111R-20A AS200-150F-E/P-A/S AS200-100F-S/V-L/S-A/S ACV121R-15A
AUTOMA AD125-300BF-L/S-M/H AD50-25F-L/S-EX AD140-1300DBF-S/V-L/S-A/S-M/H-T/F
AUTOMA ASR125-50F3WT1-S/V-L/S-A/S-EX AD100-200HBF-L/S AD80-150HBF-L/S AD50-20F-L/S

AD65-100HBF,AD80-125HBF,AD80-150HBF,AD100-200HBF,AD125-250HBF,AD125-300HBF AUTOMA

DAEKYEONG DBU015-2S DBU022-2S DBU037-2S DBU015-4S DBU022-4S DBU037-4S DBUH037-2L DBUH075-2S DBUH090-2S
DBUH037-4L DBUH075-4S DBUH090-4S DBUH132-4S DBUH160-4S DBUH220-4S
DAEKYEONG DBRF-300 DBRF-400 DBRF-500 DBRF-600 DBRF-800 DBRF-1000 DBRF-1200 DBRF-1500 DBRF-2000
DBRL-STF2K DBRL-STF3.6K DBRL-STF4.8K DBRL-STF7.2K DBRL-STF9.6K DBRL-STF12K DBRL-STF18K DBRL-STF20K
DBRL-STF23K DBRL-STF30K DBRL-STF36K DBRA-080 DBRA-100 DBRA-120 DBRA-150s DBRA-150 DBRA-200
DBRB-080 DBRB-100 DBRB-120 DBRB-150 DBRB-200 DBRS-2000 DBRS-2500 DBRS-3000
DBRC-300 DBRC-400 DBRC-500 DBRC-600 DBRC-800 DBRC-1000 DBRC-1200 DB***0 DBRC-2000
DBRF-300 DBRF-400 DBRC-F00 DBRF-600 DBRF-800 DBRF-1000 DBRF-1200 DBRF-1500 DBRF-2000
DBRJ-300 DBRJ-400 DBRJ-F00 DBRJ-600 DBRJ-800 DBRJ-1000 DBRJ-1200 DBRJ-1500 DBRJ-2000

_Thiết bị tự động, Thiết bị tự động hóa, Thiết bị công nghiêp, Nhà Phân Phối thiết bị tự động hóa, Đại lý thiết bị tự động hóa_

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo